Lista zwycięzców konkursu
„MOWI się na gorąco”

Dziękujemy za wszystkie Wasze zgłoszenia, otrzymaliśmy mnóstwo przepysznych przepisów i wariacji na dania z łososiem wędzonym na gorąco!

Poniżej prezentujemy listę zwycięzców:

NAGRODA GŁÓWNA

wędruje do Pani Justyny za przepis "WYTRAWNY SERNIK Z ŁOSOSIEM".

NAGRODY DODATKOWE

w postaci grilli elektrycznych Princess trafiają do:

1. Pani Kasi za przepis "Jesienna sałatka o wiosennym zabarwieniu - wspomnienie lata"

2. Pana Mateusza za "Makaron z łososiem i kurkami"

3. Pani Magdy za "Zupa krem kokosowa z dynią i pomarańczem oraz pysznym wędzonym łososiem wędzonym na gorącą"

4. Pana Wojtka - "Łosoś MOWI wędzony na gorąco podany na gofrze z guacamole i jajkiem sadzonym"

5. Pana Piotra za przepis "Jesienny bakłażan z ryżem dynią i łososiem"

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!Regulamin konkursu „Mowi się na gorąco”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Mowi się na gorąco” zwanego dalej „Konkursem” jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 46 580 831 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Współorganizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest MOWI Poland S.A. z siedzibą w Duninowo 39, 76-270 Ustka , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000232673, NIP 8511809184 , zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu Mowisienagoraco.Haps.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL mowisalmon.pl zwanego dalej „Serwisem”, w dniach od 30 września 2019 roku do 15 października 2019 roku.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Serwisu.

5. Podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Fundatora, jak również małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników Organizatora oraz Fundatora.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 30 września 2019 roku od godziny 12:00 do 13 października 2019 roku do godziny 23:59 wypełnić udostępniony na stronie konkursowej formularz tj.;

a) odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie dotyczącej zwyczajów spożywania łososia;

b) napisać wypowiedź konkursową na temat: „Przyślij przepis i zdjęcie na swoje ulubione danie z łososiem wędzonym na gorąco”; wypowiedź konkursowa nie może przekraczać 1500 znaków ze spacjami;
c) podać dane kontaktowe (imię/pseudonim, adres e-mail).

2. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze wysłane zgłoszenie.

3. Uczestnik obowiązany jest zapewnić, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

4. Praca konkursowa może zostać opublikowana na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com, jak również na stronach serwisu Haps, wydawanego przez Organizatora, a także na stronie internetowej i kontach w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej jury wskaże:

a) 1 zwycięską pracę konkursową, uznaną przez jury za najciekawszą, a uczestnikowi, który ją nadesłał zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1 a);

b) 5 wypowiedzi wyróżnionych, a uczestnikom, którzy je nadesłali zostaną przyznane nagrody określone w § 5 ust. 1 b).

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

4. Organizator w dniu 15 października 2019 roku zamieści wyniki Konkursu na stronie Serwisu. Organizator zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie przekazać Organizatorowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu dane niezbędne do przekazania nagrody (adres korespondencyjny).

§ 5. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie jest:

a) voucher do wykorzystania w Hotelach sieci Best Western o wartości 2 000 zł brutto, a w przypadku zamiaru wykorzystania vouchera poza Polską – wartość wyrażona w odpowiedniej walucie, odpowiadająca wartości 2 000 zł brutto, według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień roboczy poprzedzający dzień wysłania nagrody; oraz wykorzystanie zwycięskiego przepisu w materiale wideo Haps.pl,

b) dla każdej z pięciu wyróżnionych osób - grill elektryczny Princess 103025.Wartość każdej z nagród, o których mowa w niniejszym punkcie b) wynosi 377.89zł brutto.

2. Nagroda konkursowa zostanie zrealizowana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody określone w ust. 1 a) i b) zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w ciągu 14 dni roboczych od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres konkurs_mowi@gazeta.pl z dopiskiem „Konkurs: „Mowi się na gorąco”.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: konkurs_mowi@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu „Mowi się na gorąco” - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu konkursu;
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu: „Mowi się na gorąco” tj. dostawcy usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie - niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie.